ALKMAAR – Tijdens de nationale Vredesweek organiseert Earth Caravan in samenwerking met de Nederlands-Filippijnse Solidariteitsbeweging op vrijdagavond 24 september 19:30-21:30 een informatiebijeenkomst in Alkmaar over de Filippijnen en Palestina.

We sluiten ons graag aan bij de duizenden mensen in heel Nederland die actie voeren voor de vrede om van de wereld een mooiere plek te maken. Voor deze avond nodigen wij u van harte uit! Onder het genot van lekkernijen uit de Filippijnen en Palestina maakt u kennis met de mensenrechtensituatie in die landen.

De avond begint met een presentatie door Theo Droog over de Filippijnen. Ondanks dat de Filippijnen rijk zijn aan delfstoffen, en er grote oppervlakten in gebruik zijn voor exportgewassen, leeft de overgrote meerderheid in armoede. Daar bovenop is er een mensenrechten crisis gaande. Niet alleen de alom bekende oorlog tegen drugs, maar ook tegen kwetsbare groepen. Zo is er repressie van de inheemse bevolking bij de bescherming van hun voorouderlijk leefgebied, de bossen, natuurlijke hulpbronnen en de biodiversiteit. Vanuit de Verenigde Naties wordt gesproken van categorisch ernstige schendingen van de mensenrechten in de Filippijnen. Uit internationale aandacht putten nabestaanden van de slachtoffers een glimp van hoop en kracht om te werken aan gerechtigheid en duurzame vrede.

Na de pauze verzorgt Miwa Tamamoto een presentatie over Palestina.

Het lijkt voor velen dat de Israël-Palestina kwestie een probleem van religie is. Dat is niet waar. En nog minder waar is dat er een gelijkwaardig ‘conflict’ tussen de twee partijen is. De realiteit is een bezetting van Palestina door Israël. In strijd met het internationaal recht (inclusief bezetting wetten) worden Palestijnen continu geterroriseerd door het Israëlische leger, kolonisten en politie: lastiggevallen, hun toegang tot land voor begrazing en landbouw geblokkeerd, huizen gesloopt…. Dit alles om hen van hun land weg te jagen. In een korte documentaire zie je een deel van de totaal onrechtvaardige situatie, gedocumenteerd door Guy Hircefeld. Hij is een Israeli maar zet alles in voor de strijd voor de mensenrechten van Palestijnse herders en boeren in de Jordaan vallei. Na de film is een zoom-meeting gepland met een Earth Caravan lid in Tel Aviv die met hem samenwerkt.

Na de presentaties is er volop gelegenheid om vragen te stellen en met elkaar in gesprek te gaan over wat we met elkaar kunnen doen voor de verbetering van de situatie.

Iedereen is van harte welkom! (geen screening, wel volgens de maatregelen) Gezien het beperkt aantal bezoekers wegens corona is het noodzakelijk dat u zich aanmeldt. Vooraf aanmelden door een mail te sturen naar tao.sangha.nl@gmail.com

Toegang: vrijwillige bijdrage.
Datum: 24 september 2021
Tijd: 19:30 – 21:30, inloop vanaf 19:15
Plaats: Wijkcentrum De Rekere (zaal 512) bij Izumi Shiatsu en Earth Caravan Nederland, Drechterwaard 16, 1824EX Alkmaar
Voor informatie: Miwa Tamamoto 06-44804369

https://www.alkmaarsdagblad.nl/regio/stilstaan-bij-de-mensenrechten-in-de-filippijnen-en-palestina


English Translation

THINKING ABOUT HUMAN RIGHTS IN THE PHILIPPINES AND PALESTINE

ALKMAAR – During the national Peace Week, Earth Caravan is organizing an information meeting in Alkmaar about the Philippines and Palestine on Friday evening 24 September 19:30-21:30 in collaboration with the Dutch-Filipino Solidarity Movement.

We would like to join the thousands of people throughout the Netherlands who are campaigning for peace to make the world a more beautiful place. We cordially invite you to this evening! While enjoying delicacies from the Philippines and Palestine, you will become acquainted with the human rights situation in those countries.

The evening starts with a presentation by Theo Droog about the Philippines. Despite the fact that the Philippines is rich in minerals and large areas are used for export crops, the vast majority live in poverty. On top of that, there is a human rights crisis going on. Not only the well-known war on drugs, but also against vulnerable groups. For example, there is repression of the indigenous population in the protection of their ancestral habitat, forests, natural resources and biodiversity. The United Nations speaks of categorically serious violations of human rights in the Philippines. From international attention, relatives of the victims draw a glimpse of hope and strength to work for justice and lasting peace.

After the break, Miwa Tamamoto will give a presentation about Palestine.

It seems to many that the Israel-Palestine issue is a problem of religion. That is not true. Even less true is that there is an equal “conflict” between the two sides. The reality is an occupation of Palestine by Israel. Contrary to international law (including occupation laws), Palestinians are continuously terrorized by the Israeli army, settlers and police: harassed, their access to land for grazing and agriculture blocked, houses demolished…. All this to drive them away from their land. to hunt. In a short documentary you see part of the totally unjust situation, documented by Guy Hircefeld. He is an Israeli but is committed to fighting for the human rights of Palestinian shepherds and farmers in the Jordan Valley.

After the presentations there is plenty of opportunity to ask questions and to discuss what we can do together to improve the situation.

Everybody is welcome! (no screening, but according to the measures) Given the limited number of visitors due to corona, it is necessary that you register. Register in advance by sending an email to tao.sangha.nl@gmail.com

Admission: voluntary contribution.
Date: September 24, 2021
Time: 19:30 – 21:30, walk-in from 19:15
Place : Wijkcentrum De Rekere (room 512) at Izumi Shiatsu and Earth Caravan Netherlands, Drechtwaard 16, 1824EX Alkmaar
For information: Miwa Tamamoto 06-44804369